Велинград e спа столицата на Балканите. Всичко за Велинград ще откриете тук - Новини и личности от Велинград, бизнес и туризъм...

Aкумулация на въглерод в планински екосистеми

23 декември 2016, Петък | 17:31 | общество

Влияние на земеползването и стопанисването върху акумулацията на въглерод в планински екосистеми

Гора

Промените в земеползването( например  между горски земи, ниви и пасища), както и управлението на горите, са широко приети  мерки за смекчаване на изменението на климата чрез поглъщането на въглерода, защото почвено-органичните въглеродни запаси са повлияни от промените в растителността и начина  на използването на земята.

 

Фокусът при реализиране на проекта“Влияние на земеползването и стопанисването върху акумулацията на въглерод в планински екосистеми,финансиран по Българо-швейцарска програма „Изследвания” 2011-2016,вкл. в района на Северозападния Родопи  е върху земите и  свързаните с  използването им промени, например залесяване на бивши пасища, напуснати ниви, горски преобразувания и различни практики при  управление на горите.

Проектът беше „центриран” около три работни пакета и обхваща различни набори от информация.

Изследването се фокусира върху влиянието на взаимодействащи фактори, като история на използване на земята , тип почва, климат , въглеродни запаси в различните компоненти на планинските екосистеми(дървесна биомаса, почва, мъртва дървесина, горско-дървесни продукти и др.) и на сравнителни анализи на ефекта на промените в земеползването върху запасите от въглерод в цяла екосистема .

За всяка изследвана екосистема, освен почвата е проучена и надземната растителност с акцент върху горския етаж, като  проучването потвърди съществената  роля  на дървесната растителност като резервоар на въглерода в екосистемата и потвърди положителната функция на  залесяването на обработваемите земи за акумулацията на въглерода в  почвата за избрания климатичен пояс, но показа противоречиви доказателства, що се отнася до лесовъдската аргументираност на преобразуваните в гора изоставени земи .

Данните за екосистемните запаси на въглерод в горите у нас , респ. в Родопите са оскъдни и това аргументира целесъобразността при избора на експерименталните участъци.

Единият набор от данни по проекта включва експериментални участъци в Родопите, респ. в Северозападния Родопски масив(околностите на гр. Велинград), където  по проекта са обособени  6  експериментални площи. Всяка площ е заложена и се характеризира с различен тип на горите , свързани с използването на земята :

- в култури от зелена  дугласка , създадена в съседство с обработваема земяв местността „Върбица”,

- в чисти белборови и смесени бел-чер борови насаждения , създадени върху изоставена и обработваема земя в местностите „Баба и дядо” и „Бухльовица”;

- в смесени  с бял бор и широколистни дугласкови култури, подложени на различен режим на стопанисванев м. „Бялата вода” -за  анализ на различни практики при  управление на горите върху акумулацията на въглерода

Проектът се осъществи от научен екип с ръководители доц.д-р Миглена Жиянски от Институт за гората-БАН и д-р Jens Leifeld – Agroscope Research Station ART, Zurich, Switzerland (PI). Членове на научно-изследователския колектив са проф.д-р Мария Соколовска (ИГ-БАН), гл.ас.д-р Ангел Ферезлиев (ОБИГ, ИГ-БАН, Велинград), гл.ас.д-р Мария Глушкова (ИГ-БАН), доц.д-р Венета Цолова(Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията ‘’Н.Пушкаров’’) и Лора Найденова( докторант в ИГ-БАН).

Приносът на научно-изследователската база във Велинград, в лицето на гл.ас, д-р Ангел Ферезлиев, като част от екипа на проекта е обезпечаване на изследването относно  количеството на съхранения въглерод в надземната биомаса при  конкретната специфика на района и историята на земеползване и прилагане на модели, описващи връзките между запаса на насажденията и други таксационни показатели.

Резултатите от изследванията в региона  са публикувани в 2 научни статии:

1. М. Жиянски ,А. Ферезлиев, М. Соколовска, 2014. Характеристикинанадземнатабиомасаивъглеродензапасвкомпонентинаекосистема, формиранаследзалесяванесбялборврайона на Северозападни Родопи, Сборник научни публикации на Института за гората, 224-238.ISBN 978-954-91423-8-9

2. Zhiyanski, M., M. Glushkova , A. Ferezliev, L. Menichetti , J. Leifeld, 2016.  Carbon storage and soil property changes following afforestation in mountain ecosystems of the Western Rhodopes, Bulgaria. iForest, SISEF - Italian Society of Silviculture and Forest Ecology, vol.9, 626-634, ISNN: 1971-7458, ISI IF 1,318, doi: 10.3832/ifor1866-008, SJR(2015)- 0,518.

                                                     

                                             гл.ас.д-р Ангел Ферезлиев (ОБИГ, ИГ-БАН, Велинград)

Коментари

Няма коментари

Изпратете коментар.

Вашето име (псевдоним):

:):Dlol  :(:<  huh  thumbdownthumbup  c

Вашият имейл:

 Екипът на Градвелин.ком си запазва правото да изтрива коментари по собствена преценка. При неточности в публикациите, моля информирайте ни по скайп или имейл.

Най-коментирани новини през последния месец:


01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00
 

Тази страница е защитена от Закона за авторско право и сродните му права. Никоя част от тази страница не може да бъде използвана под какъвто и да е начин без изричното, писмено съгласие на авторите.

© 2009-2010 - Gradvelin.com - Велинградска медийна и информационна агенция - Всички права запазени