Велинград e спа столицата на Балканите. Всичко за Велинград ще откриете тук - Новини и личности от Велинград, бизнес и туризъм...

Отчет на кмета за двегодишното му управление

25 декември 2017, Понеделник | 18:11 | прессъобщение

Отчет за управление на Община Велинград

Уважаеми съграждани,  преди две години вие, чрез своя глас, ме упълномощихте  да поема управлението  на община Велинград.

В програмата за управление,  която вие подкрепихте, а ние се задължихме да  изпълняваме, има ангажимент кметът и неговият екип да се отчита пред вас. Спазвайки нашето споразумение, за втора година споделям това, което успяхме да свършим в изпълнението  на управленската ни  програма.

В административното  обслужване- администрацията не е на кмета, а на гражданите. Подобряваме непрекъснато обслужването на гражданите,същевременно  осъществяваме и необходимия контрол през общинския инспекторат. Вратите на общинските служби са отворени и служителите са там да отговарят,  както на въпросите, така и съобразно функциите,  които имат, да решават всеки един проблем. Всеки един решен проблем е доказателство за ефективността на общинските  служители. Сигурен съм, че има както доволни, така и недоволни. Продължаваме да  надграждаме капацитета на администрацията, за да предоставяме все по- качествени услуги. Държа да ви уверя,че тези, които не отговарят на очакванията на гражданите, ще си понесат отговорността, а  на тези, които не се справят и има забележки и оплаквания за тяхната работа, няма да представляват общинската администрация.

Конструктивна работа в общинския съвет една от най- важните теми на управлението. За мен всички съветници са с еднаква тежест- те представляват гражданите. Каузата е Велинград, а не конкретната партия. Приел съм този модел на работа и за сега той дава резултат. Имаме пълен синхрон за действие по важните теми на управлението на града. Всички помагат, всеки един въпрос се обсъжда, на всеки един проблем се търси решение според закона. Уверено твърдя, че променихме предишния модел на работа с непрекъснати пререкания между кмета и общинските съветници и това дава положителни резултати.

Това са основните неща по тема за променената  обществена среда,  в която работим. Синхронът между общинската администрация и общинския съвет ни позволява да съсредоточим усилията си върху реалните и ежедневни проблеми на града. Видимите резултати са важни за хората,защото наред с добрата администрация, която решава ежедневни проблеми,хората очакват промени в средата, в която живеят и възможности за по -добри условия на живот и работа. А привличането на средства и положителното променяне на града  и общината е най голямата ни задача.

Как се справяме до момента с привличането на средства?

Използваме целият си потенциал за привличане на европейски средства.Основно работим с четири Европейски програми:

 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

2014-2020 г.

Оперативна програма „Околна среда“

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Отделно от тези четири Европейски програми, кандидатстваме и печелим проекти през ПУДООС.

Имаме разбира се и отпуснати средства  по Министерски постановления, за което благодарим на правителството.

Общата стойност на проектите, които се изпълняват с европейско съфинансиране  към момента е 15 408880,39 лева. След одобрението на  проектите, по които сме кандидатствали, общата стойност на изпълняваните проекти ще е размер на: 29 729 736,79 лева.

Ако сравним  спечелените проекти за две години от предходния мандат, например за 2013-2014 година, стойността на проектите са били  6 158 000 лева, което е с  9 250 880 лева по-малко.

Спечелените Проектите от Община Велинград, в моя мандат, до момента са:

 По Оперативна програма „Региони в растеж“

-„Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград“, който включва: Централен площад от ул. "Юндолска" до ДГС "Алабак" , от ул. "Св. Св. Кирил и Методий", фонтаните до старата сграда на общината. Изграждане на зона за обществен отдих – складове при Централен кооперативен пазар,  ул. “Христо Смирненски”,  ул. “Георги Кирков”и ул. “Милеви скали”.

Отложихме стартирането на строителните дейности през зимата, защото е неподходящо за работа. Напролет ще стартираме работата и за празниците през юли  ще се поздравим  с нова централна градска част.

 

Ø"Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация - Велинград"

Проектът включва внедряване на мерки за енергийна ефективност в старата и новата сграда на Общинска администрация – Велинград и сградата на Районна прокуратура.

 

Ø„Обновяване и доизграждане на материално-техническата база на Професионална гимназия по горско стопанство "Христо Ботев" – Велинград“.

Ø „Ремонт, реконструкция и обновяване на детска градина към СУ „Кирил и Методий” в град Велинград

 

По Оперативна програма „Околна среда“ кандидатстваме по процедура “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”.  По този начин, на територията на Велинград, ще бъде осигурена възможност да се изгради и въведе в експлоатация на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци и на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци. Целта предварително да се третират отпадъците и количеството им да намалее до минимум, което ще облекчи жителите на Община Велинград по отношение на такса битови отпадъци. Проектът е на стойност 10 310 072 лева.

 

    Програма за развитие на селските райони 2014-2020

    -"Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища в община Велинград". Проектът предвиждат комбинации от интервенции, включващи реконструкция и рехабилитация на следните обекти на територията на общината: път PAZ1061 от край населено място град Велинград до център село Драгиново и път PAZ2063 от разклона след село Абланица до начало село Цветино

    -„Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Велинград“ - село Драгиново, село Грашево, село Пашови, село Света Петка и село Кръстава, община Велинград". Проектът предвижда комбинации от интервенции, включващи реконструкция и рехабилитация на следните обекти улици /участъци от улици/ на територията на населените места в община Велинград: с. Драгиново - ул. „Иван Вазов“,  ул. „Марица“, ул. „Роза“,  ул. „Изгрев“ и ул. „Поленска“; с. Грашево - ул. „Вела Пеева“; с. Пашови - ул. „Георги Димитров“; с. Света Петка - ул. „Белмекен“ и ул. „Гладстон“; с. Кръстава - ул. „Грънчарица“, ул. „Чала“ и ул. „Глока“.

 

     -По Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на най – нуждаещите се лица в България, се изпълнява  проект за „Осигуряване на топъл обяд“, в който сме обхванали  50 бр. лица от допустимата целева група.

    По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

    -„Център за социално включване "Развитие". Проектът включва дейности, свързани с предоставянето на интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

    Този проект  включва 4 показатели:

- Ранна интервенция на уврежданията, където сме обхванали 32-ма  потребителя.

- Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания, където сме обхванали 31 деца, за които е изготвена индивидуална образователна програма.

- Здравна консултация за деца, където имаме 145 нови потребителя.

- формиране и развитие на родителските умения и семейно консултиране и подкрепа, където работим с над 244 семейства.

 

-„За по-добър живот“

Основната дейност на проекта е предоставяне на почасови услуги на лица с трайни увреждания и възрастни хора над 65 години с невъзможност за самообслужване. Имаме 73 потребителя, като са подсигурени 45 асистенти.

Използваме всяка една възможност да привлечем всеки един лев  и няма да пропуснем нито една програма, за която имаме възможност да участваме.

През проектите, които сме защитили пред ПУДООС  сме усвоили до момента суми на стойност 3 692 265,42 лева, които включват:

- „Реконструкция, ремонт и подмяна на съществуващ довеждащ водопровод „Джаферица” – Канал „Джаферица” на км 4+500 до с. Юндола, с. Света Петка, с. Пашови и махали, общ. Велинград. Проекта е на стойност: 1 276 215,42 лв. с ДДС.

Допълнително средства по  тази програма очакваме още две кредитни линии на:

-„Реконструкция на водопроводни клонове в кв. Каменица - етап първи:  ул.     „Георги Кирков” от о.т.1869 /кръстовището с ул.„Владо Черноземски”/ до о.т. 2058А/до преди кръстовището с ул. „ХристоСмирненски”/; ул. „Владо Черноземски” от о.т. 1869 до преди о.т. 1865 /при  площад „Възраждане”/; ул. „Милеви скали” от площад „Възраждане” до о.т. 2142  /кръстовището с пътя за с. Драгиново/; ул. „Христо Смирненски” от о.т. 2058а до о.т. 2127 и от о.т. 2127 до о.т. 2142 /кръстовището с ул. „Милеви скали” . Проектът е на стойност  1 107 000 лв. Предстои започване на строителните  дейности.

В очакване сме на одобрение и на още един проект на стойност 1 309 050 лв., който включва реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по улици - ,,Осми март '',  ,,Трети март '',,Буков дол '', ,,Милуш Папарков '', и  ,,Христо Смирненски '' в гр. Велинград.

              По министерски постановления до момента сме получили:

ПМС № 280 от 02.11.2016г. – обща стойност 1 954 000 лв.Средствата са за:

-Изграждане водоем „Нежовица” в кв. Каменица, гр. Велинград с обем 1500 м³. Предстои стартиране на обекта.

-Възстановяване и реконструкция на улица, обект „Улица „8-ми Март” от бул. „Съединение” до ул. „Братя Маврикови”” с обща площ 7 260 м²

-Възстановяване и реконструкция на улица „3-ти Март” с обща площ 12 548 м² .

-Възстановяване и реконструкция на улица, обект „улица „Милуш Папарков” с обща площ 2 343 м²

-Възстановяване и реконструкция на улица, обект „улица „Буков дол” с обща площ 2 440 м². Предстои обявяване обществена поръчка за изпълнение.

-Изграждане на пътен участък обект „Отклонение от PAZ 1062 /BLG1350 II-84 – Аврамово/ - Рохлева-Биркова-Кръстава /ІІІ-846 за с. Кандьови, общ. Велинград”. Тече процедура за съгласуване проектите и предстои обявяване обществена поръчка за избор на строител.

-Изграждане на пътен участък обект „Път с. Света Петка – с. Всемирци”. Сключени са договори за строителство и НСН, предстои подписване договор за авторски надзор .

    -Преустройство за котелно на пелети и изграждане на отоплителна инсталация обект „Средно училище „Христо Смирненски” с. Света Петка”. Предстои сключване договор за строителство, след обжалване на процедурата. Сключен е договор за НСН,  предстои стартиране на обекта, но ще се съобразим с учебния процес.

-Изработване на проект в част „Водопровод и канализация ” за с. Юндола, община  Велинград .

ПМС № 153 от 28.07.2017 г. обща стойност 1 904 000 лв.

-Изграждане детска градина в с. Драгиново.

      -Изграждане и ремонт на улици в с. Драгиново, с. Кръстава и с. Биркова

      -Ремонт и обзавеждане на детска градина в с. Пашови.

      -Изграждане на довеждаща улица до учебно заведение в гр. Велинград.

ПМС № 260 от 24.11. 2017г. с обща стойност  1 521 000 лв.

Проектът включва:

-„Подмяна на водопровод, ремонт и рехабилитация на улици в  с. Долна Дъбева”

         -„Подмяна на водопровод, ремонт и рехабилитация на улици в с. Юндола”

         -„Ремонт и  рехабилитация на илици в с. Бутрева”

         -„Ремонт , възстановяване и  подмяна на настилка на бул. „Вела Пеева”

 - Възстановяване и  подмяна на настилка на ул. „Тошо Стайков”

Споменавам тези числа в своя отчет, защото тези средства ни позволяват да изграждаме и променяме цялостно инфраструктурата на община Велинград. Инфраструктура, която за последните 25-30 години е занемарена и изоставена на произвола на съдбата. Пропуснати са много възможности и сега в рамките на две години аз и моят екип се опитваме да наваксаме загубеното време и пропилените шансове за промяна, както на подземната, така и на надземната инфраструктура. Зад всеки един лев, който ни е отпуснат, стои много невидима работа.

Приоритетно, това на което залагаме в нашата работа за промяна на цялостната инфраструктура, е свързан с проблемите на водохващането и честите аварии по водопреносната система. Не е тайна за никой от нашите съграждани, че проблемите със водата са отлагани прекалено дълго време и затова ситуацията е в почти плачевно състояние. Поех ангажимента още по време на кампанията, че това ще най- важният проблем, който ще решим  в рамките на мандата  и съм сигурен, че ще успеем да се поздравим с успех. Работим по въпроса  и сме на финала за създаването на цялостен подземен кадастър, който ще ни позволи не само по -лесно да реагираме на  аварии, но и да имаме цялостен поглед върху бъдещи планове за водохващания и канализация. Използваме както средствата от различните програми, така и собствени ресурси, за да подобрим значително състоянието на т.нар. „воден цикъл“.

Имаме и регулационен план и одобрени проекти за вода и канал в кв. Анезица, както и поземлен план в кв.Махалата в Драгиново. Предстои и узаконяването на имотите във вилната зона Каратепе.

Две години в подготовка на проекти и узаконяване на редица намерения и затлачени проблеми от предишни управления. Без тези усилия  обаче сме неспособни да работим по законов начин.

И понеже говорим за подготвителни дейности, искам да споделя с вас и една новина за бъдещето на града и общината. Благодарение на нашата работа успяхме да постигнем и една „победа“ от изключителен обществен интерес: Спирането на въвеждането в експлоатация на мина Грънчарица за добив на волфрам. Нашите усилия доведоха до това,че оценката за въздействие върху околната среда беше променена. Доказахме пред отговорните институции,че концесионерът иска да добива волфрам във вододайната зона на града и общината и това е недопустимо. Благодаря на всички, които активно се включиха в това да запазим Велинград като едно райско място и да не позволим да го превърнем в рудодобивен център.

По отношение на надземната инфраструктура: Ремонтирали сме общо 51 брой улици, положили сме 7552.92 кв.м.  пътна настилка, изградили сме три подпорни стени на ОУ „Христо Ботев” и ул. „Сютка”, с. Всемирци и подпорна стена на довеждащ водопровод „Чукура”.  Изцяло сме асфалтирали улиците „Мур”, „Есперанто”, „Лесничей Васил Попов”, „Сютка”, „Кладова”, улицата при ОУ „Христо Ботев и храм „Света Тройца”. Озеленяването е на нов етап, изградена е 2 км. автоматична поливна система на бул. „Съединение”, продължаваме да поддържаме града ни чист и зелен. Осветяването на града и населените места в общината продължава, за по -голяма сигурност, както на гражданите, така и на гостите на града ще бъдат монтирани камери за видеонаблюдение.

След  като града и общината се почиства от новата сметопочистваща фирма, почистването е на значително по- високо ниво. Мисля, че всеки един от вас, както и гостите на града усещат тази положителна промяна. През различните източници на финансиране променяме облика на целия град и на различни населени места от общината.

Благодарение на участието ни в Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради санирахме и дадохме нов живот  на 6 бр. многофамилни жилищни сгради. Една инициатива, която даде възможност на много наши съграждани да подобрят условията си на живот във собствените им жилища.

Предприели сме още мерки по програма „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Велинград“ за9 /девет/ многофамилни жилищни сгради на територията на град Велинград на улиците: "Родопи" № 1 , "Пионерска" № 82,"Пионерска"  № 48 ,"Хан Аспарух" № 2 , "Криволак" № 22 , "Патриарх Евтимий"  № 6А ,  "Владо Черноземски"  № 1,  "Владо Черноземски" № 2, "Владо Черноземски"  № 3.

Финансовата дисциплинав общината е факт. Заварихме ужасяващи финансови резултати-близо 22 милиона задължения! Благодарение на усилията ни в посока финанси, можем да покажем доста положителни резултати, задълженията ни към момента са в рамките на 16 милиона. Всеки един от вас може да смята и сам може да си направи сметката как стопяваме наследения дълг от предишното управление. Успяхме да стопираме главоломното пропадане и задлъжняване с около 2,5 милиона на година и то за услуги със съмнително качество от фирма Еко-Титан. Въпреки всичко, неизгодните договори с Еко-Титан,  завещани от предишната управа, продължават да ни тежат като воденичен камък. Дължим 7 милиона главница и 2 милиона лихви. Битката да спасим общината от тази тегоба продължава, спечелихме  първото дело против този неизгоден и заробващ договор и ще стигнем докрай в тази битка.

Събираемостта на местните данъци и такси е със същото темпо, както и преди година. Не сме позволили пропадане в този показател, но има още какво да се желае. Увеличихме приходите с 20% от туристическия данък и близо три пъти приходите от данък за превозните средства.

Благодарение на работата на финансовият ни екип Община Велинград е една от малкото общини в България, чийто оздравителен план е приет  от Финансовото министерство.

И понеже говорим  за общинските средства, за собствените ни приходи, за привлечените средства по европейски програми и от Републиканският бюджет, трябва да споменем и това, което направихме в областта на социалните инициативи и подпомагането на културата в града и общината. Защото наред с грижата за създаването на устойчива градска среда, подпомагането на икономически активните хора в общината и града, не сме забравили и тези, които разчитат на подкрепата ни в ежедневието си. Със средствата, които предоставихме, подобрихме материалната база в  центровете за предоставяни социални услуги, сред които:

-Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания

      -Дневен център за деца и младежи с увреждания

      -Център за настяняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания

Със подкрепата на Община Велинград решихме и проблем, който с години не намираше решение, а именно закупуване на  специализирани превозни средства за нуждите на потребителите на Дневен център за деца и младежи с увреждания и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, на стойност 40 500лв. С помощта на Правителството сме подсигурили още три високопроходими училищни автобуси за учебните заведения в селата Биркова, Абланица, Пашови и един 50 местен  автобус за нуждите на Община Велинград.

Подобрихме материалната база на пенсионерските клубове, подменихме обзавеждането и ще продължим грижата за местата, където нашите родители се събират и водят своите дискусии.

И както полагаме грижи за социално по -слабите,така и инвестираме в бъдещото поколение-детските градини. Подобряването на условията в детските градини- „Радост“- ,„Еделвайс“- Велинград, ДГ „Пролет“- с. Драгиново  е инвестиция, която е повече от необходима за провеждане на учебно възпитателният процес в тези учебни, но и социални заведения. Това са средства, които за мен лично са похарчени с най -голямо удоволствие. Децата са нашето бъдеще и условията, в които те се развиват са от изключителна важност.

Имаме подсигурени средства по МП за нова детска градина в Драгиново и цялостно реновиране на детската градина в Пашови.

В сферата на социалната политика имаме прекрасно сътрудничество с Дирекция „Бюро по труда“- Велинград, за което им благодаря.

Културният ни календар е наситен , нашето партньорство и подмомагане към  културните институции и културни дейци е в размер на 170 културни събития и прояви само за тази година. Богатият културен календар, разнообразието от прояви на местни и гостуващи артисти, е факт, който всеки е видял и усетил. Със сигурност средствата, които заделяме през бюджета на общината  не са достатъчни, но въпреки това ние не сме абдикирали от тази своя функция и ще продължим да подкрепяме усилията на всички в сферата на културата и изкуството. От благотворителни концерти сме събрали около 17 500 лева в помощ на  нуждаещи се деца и  за пострадалите в  с.Хитрино.

Въпреки тежкото финансово състояние на Община Велинград съм помогнал и ще продължавам да помагам на: самодейните състави, читалищата, спортни клубове, училища, детски градини,  Центрове за настаняване от семеен тип, деца и семейства в неравностойно положение, семейства с репродуктивни проблеми, пенсионерските клубове, клуба на инвалидите „Зорница“, старческите домове. Работим по осигуряване на геотермално отполение на читалищата в кв. Кмаеница и с.Драгиново.

Споделям всичко това с Вас, моите съграждани, защото съм сигурен, че прозрачността, с която управляваме, усилията, които полагаме да ликвидираме едно ужасно наследство и да възродим славата на Велинград, се оценяват. В рамките на тези две години може и да не сме направили всичко, което ни се иска, всичко, което вие сте очаквали и всичко, за което заедно мечтаем, но ви уверявам- направихме това, което е възможно. Мойте очаквания са, че 2018 година ще има видими резултати за града и общината ни.

Отчитайки свършеното до момента, споделяйки за онова, което предстои, се обръщам към вас, моите съграждани, с една единствена молба, молба за вашата активност и подкрепа. Защото само с вашата помощ и отношение към проблемите, които ни заобикалят можем да вървим напред, за да успеем в нашите начинания. А нашето начинание е простичко- ДА ВЪРНЕМ СЛАВАТА НА ВЕЛИНГРАД!

Коментари

Изпратете коментар.

Вашето име (псевдоним):

:):Dlol  :(:<  huh  thumbdownthumbup  c

Вашият имейл:

 Екипът на Градвелин.ком си запазва правото да изтрива коментари по собствена преценка. При неточности в публикациите, моля информирайте ни по скайп или имейл.

Най-коментирани новини през последния месец:


01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00
 

Тази страница е защитена от Закона за авторско право и сродните му права. Никоя част от тази страница не може да бъде използвана под какъвто и да е начин без изричното, писмено съгласие на авторите.

© 2009-2010 - Gradvelin.com - Велинградска медийна и информационна агенция - Всички права запазени