Велинград e спа столицата на Балканите. Всичко за Велинград ще откриете тук - Новини и личности от Велинград, бизнес и туризъм...

Стартира национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

03 февруари 2015, Вторник | 09:45 | прессъобщение

Старт на Национална програма за енергийна ефективност

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

 

100% БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ДОПУСТИМИТЕ СГРАДИ

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

·         Всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ – ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж).

·         Минимален брой на апартаментите в сградата - 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение;

·         Обхват- всички 264 общини.

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?

Стъпка 1 Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост (по образец) в съответната община/район и регистър БУЛСТАТ.

ВАЖНО! За целите на програмата е необходимо да се регистрира ЕДНО Сдружение на собствениците за цялата сграда, независимо от броя на входовете в нея. Избраният Управителен съвет действа от името на всички собственици в сградата.

Стъпка 2 Вземане на решение за обновяване на сградата (с минимум 67% собственост на идеални части от общите части в сградата). Даване на съгласие от името на всички собственици съответната община да реализира всички дейности по сградата (по образец).

ВАЖНО! На етап изпълнение на дейностите по сградата, следва да се осигури достъп до всички самостоятелни обекти в нея.

Стъпка 3 Сдружението на собствениците подава заявление за кандидатстване (по образец) пред общината/района по местонахождение на сградата.

Стъпка 4 Общината осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение/отхвърляне.

Стъпка 5 При одобрение на сградата се сключва споразумение (по образец) между общината. Сдружението на собствениците, Българската банка за развитие и представител на държавата (областен управител).

КАКВИ МЕРКИ ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ?

·         Дейности по конструктивно укрепване на сградата;

·         Обновяване на общите части на сградата (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.);

·         Мерки за енергийна ефективност:

-  топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.),  ремонт или подмяна на вътрешни инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване и газоснабдяване в общите части на сградата, - изграждане на инсталации за ВЕИ – соларни панели, - ремонт на електроинсталация в общите части на сградата,  енергоефекгивни мерки в асансьорите.

КАКВО НЕ ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА?

·         Закупуване на нови радиатори;

·         Закупуване на нови асансьори;

·         Вътрешно обзавеждане и оборудване.

Участници и техните функции в процеса по обновяване на многофамилни жилищни сгради

Министерство на финансите (МФ)

МФ е отговорно за:

·         методическо ръководство по отношение на бюджетните аспекти на програмата;

·         съответните действия по издаване на държавната гаранция по чл. 100 от ЗДБРБ за 2015 г.;

 

Българската банка за развитие (ББР)

ББР участва в договарянето на споразумението/ята за предоставяне на заеми на ББР за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на програмата, за които ще се издава държавна гаранция, съгласно чл. 100 от ЗДБРБ за 2015 г.ББР сключва договори за целево финансиране с кмета на съответната община и с областния управител.

ББР ще поддържа публичен регистър на подадените искания за сключване на договори за целево финансиране, както и на сключените договори за целево финансиране.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) – координатор на програмата

МРРБ координира процеса, издава необходимите методически указания и подготвя необходимите образци за кандидатстване пред общината. Министерството чрез дирекция „Жилищна политика” оказва подкрепа на общините при реализиране на програмата.

МРРБ:

·         осигурява методическо ръководство по не финансовите аспекти на програмата;

·         наблюдава процеса по изпълнение на програмата;

·         в рамките на бюджетната процедура за съответната година планира средствата за помощта за включване в държавния бюджет и в средносрочната бюджетна прогноза.

Община

Общината отговаря за цялостното техническо и финансово администриране на програмата на своята територия.

Общината:

·         приема заявления от сдруженията на собствениците и сключва договор със съответните сдружения по предоставянето на финансирането и помощта;

·         договоря и разплаща всички дейности по обновяването;

·         сключва договори за целево финансиране с ББР и с областния управител за съответното финансиране.

В допълнение общините:

·         водят публичен регистър на сдруженията на собствениците: кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице проверява (съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗУЕС) дали са спазени изискванията на ЗУЕС при вписване на сдружението, и издават удостоверение за регистрация (съгласно чл. 46а от ЗУЕС) на сдружението;

·         издават разрешения за строеж (при необходимост);

·         в случаите на собственост на жилища в сгради, където СС инициират кандидатстване, общините участват в общото събрание на СС и в неговите решения чрез упълномощен представител;

·         провеждат информационни/разяснителни кампании – провеждане на срещи с домоуправители, разпространение на информационни материали на подходящи публични места и в жилищните квартали и т.н.;

·         упражняват на инвеститорски контрол.

Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.

Пакет на методическите указания може да намерите на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството :

 

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=6148

 

За контакти:

Желаещите да се възползват от възможността блокът им да бъде саниран безвъзмездно могат да заявят интерес до:

Инж. Даниела Салкина – заместник кмет на община Велинград, сграда на Общината ет. 2, стая 26

Георги Прегьов – младши експерт, отдел ЕПП,сграда на Общината,  ет. 1, стая 13

Коментари

Защо мамите хората!? ББР сключва договор НЕ с кмета като кмет, а като пълномощник на СС(от наше име и за наша сметка!) %"ББР сключва договори за целево финансиране с кмета на съответната община и с областния управител"% Не безвъзмездно финансиране(от Държавата), а Целеви Кредит(от Банка)!!! ДОГОВОР ЗА ЦЕЛЕВО финансиране Днес, ...г. (Дата на сключване), в гp. София, между: Българска банка за развитие АД и Кмета на община представляващ община… , в качеството на довереник на Сдружение на собственици сключиха настоящия Договор за целево финансиране (наричан по-долу Договора) РАЗДЕЛ I. ИНДИВИДУАЛНИ УСЛОВИЯ Чл. 1. Предмет на Договора. Банката предоставя на Сдружението, чрез довереника му Кмета на община финансиране, наричано по-долу Целево финансиране… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Българска банка за развитие уведомява за насрочена публична продан от 17.02.2015 г. до 17.03.2015 г. на: Еднофамилна жилищна сграда "Б", намираща се в гр. София, Столична община, район „Витоша“, улица „Абанос“ № 11 със застроена площ от 152,56 кв.м !?

#1 Защо мамите хората!? в Събота, 21 февруари 2015 00:16

Изпратете коментар.

Вашето име (псевдоним):

:):Dlol  :(:<  huh  thumbdownthumbup  c

Вашият имейл:

 Екипът на Градвелин.ком си запазва правото да изтрива коментари по собствена преценка. При неточности в публикациите, моля информирайте ни по скайп или имейл.

Най-коментирани новини през последния месец:


01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00

01 януари 1970 | 02:00
 

Тази страница е защитена от Закона за авторско право и сродните му права. Никоя част от тази страница не може да бъде използвана под какъвто и да е начин без изричното, писмено съгласие на авторите.

© 2009-2010 - Gradvelin.com - Велинградска медийна и информационна агенция - Всички права запазени